Nakupujte a prodávejte - bezpečně a pohodlně!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového portálu Musicantum.cz

Ke stažení: mus-obchodni-podminky--1-2-2017

1.         Definice pojmů

Kupující – Uživatel, který uzavřel s Kupujícím kupní smlouvu.

Nabídka – vystavení Zboží na Portálu Musicantum.cz. Nabídka nepředstavuje návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Neregistrovaná osoba – osoba používající Portál Musicantum.cz, který není registrovaný způsobem dle čl. 5 těchto Obchodních podmínek.

Obchodní podmínky – tyto „Obchodní podmínky internetového portálu Musicantum.cz“, které představují nedílnou součást Smlouvy.

Prodávající – Uživatel, který má zájem o prodej Zboží, které za tímto účelem vystavil prostřednictvím Nabídky.

Smlouva – smlouva o užívání portálu, uzavřena mezi registrovaným Uživatelem a Provozovatelem.

Portál Musicantum.cz - automatizovaný systém Provozovatele tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, umožňuje registrovaným Uživatelům nabízet Zboží k prodeji, nabízené Zboží Uživatelům kupovat, sledovat průběh transakce a využívat další služby.

Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Provozovatelem Smlouvu. Uživatelem je i Neregistrovaná osoba, která může na Portálu Musicantum.cz uzavírat kupní smlouvy.

Uživatelský účet – rozhraní určené registrovaným Uživatelům, které je opravňuje přihlásit se ke službám Portálu Musicantum.cz pod uživatelským jménem a heslem a využívat služby tohoto portálu.

Zboží – nové nebo použité movité věci, které můžou být podle těchto Obchodních podmínek předmětem Nabídky.

2.         Obecné podmínky užívání

Musicantum.cz je internetový portál, umožňující prodej a nákup nového i použitého Zboží, které je v následujících kapitolách blíže specifikováno. Umožňuje Prodávajícím umístit jejich Nabídku, stanovit podmínky prodeje a Kupujícím pak zboží poptávat a kupovat.

Internetový Portál Musicantum.cz se nachází na doméně www.musicantum.cz.

Provozovatelem a zřizovatelem Portálu Musicantum.cz je společnost Musicantum s.r.o., se sídlem Werichova 1145/25, IČ 05668743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268689 (dále jen „Provozovatel“).

Registrace a vystavení Nabídky Zboží na Musicantum.cz je zdarma.

Kupující neplatí Provozovateli Portálu Musicantum.cz žádný poplatek za umožnění koupě Zboží. Kupní cenu za Zboží a náklady za doručení Zboží platí kupující přímo na bankovní účet Prodávajícího.

Uzavře-li Prodávající s Kupujícím kupní smlouvu, je Prodávající povinen uhradit Provozovateli provizi za zprostředkování obchodu. Základem provize je kupní cena včetně DPH akceptována Prodávajícím v návaznosti na návrh Kupujícího na uzavření smlouvy. Výše provize je závislá na typu registrovaného Uživatele: výše provize prodávajících nepodnikatelů je ve výši 4% z kupní ceny včetně DPH, a 8% z kupní ceny včetně DPH u prodávajících podnikatelů.

Povinnost platit provizi vzniká Prodávajícímu v okamžiku zaplacení zboží Kupujícím. Provize se platí souhrnně jednou měsíčně na základě výpisu v sekci Profil - Provize. Provize budou hrazeny bezhotovostně, převodem ve prospěch účtu Provozovatele, který za tímto účelem Prodávajícím sdělí. Provozovatel poskytne Prodejcům daňový doklad – souhrnný daňový doklad v elektronické podobě ve formátu PDF. Faktura bude splatná do 14 dnů ode dne vystavení.

Provozovatel Portálu  Musicantum.cz funguje jako zprostředkovatel služby nabízení a kupování Zboží. Provozovatel nenabízí na Portálu Musicantum.cz vlastní Zboží a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv mezi Uživateli. Neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost Uživatelem zveřejněných informací a neúčtuje Kupujícím náklady na dodání zboží. Provozovatel negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli. Provozovatel taktéž nenese zodpovědnost za prodávané Zboží, jeho kvalitu, vlastnosti a dostupnost a není zodpovědný za prodej, koupi, reklamaci či za případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím.  

Veškeré obchodní aktivity na Portálu Musicantum.cz jsou veřejné.

Portál Musicantum.cz zprostředkovává nákup a prodej Zboží od Prodávajících a Uživatelů, kteří mají bydliště nebo sídlo na území České republiky, přičemž všechny ceny Zboží jsou v českých korunách a včetně DPH.

3.     Uživatel

Uživatelem Portálu Musicantum.cz je:

a)       fyzická osoba, která je starší 18 let za předpokladu, že se zaregistruje na Portálu Musicantum.cz, je plně svéprávná a má pobyt na území České republiky, nebo

b)       právnická osoba se sídlem na území ČR zapsaná v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku za předpokladu, že se zaregistruje na Portálu Musicantum.cz, nebo

c)       Neregistrovaná osoba, která splňuje podmínky uvedené výše pod body a) nebo b) mimo registrace na Portálu Musicantum.cz.

Uživateli je zakázáno uveřejňovat osobní a kontaktní údaje v profilech, vnitřní poště, komentářích, diskusích, blozích i v dalších komunitních prvcích Portálu Musicantum.cz. Dále je zakázáno posílat vnitřní poštou hromadné zprávy, reklamní informace nebo jiné zprávy klasifikované jako spam, taktéž odkazy na webové stránky, s výjimkou odkazů na jiné webové stránky v rámci Portálu Musicantum.cz.

Bez souhlasu Provozovatele je uživateli zakázáno vkládat na Portál Musicantum.cz (např. do profilu, popisu a předmětu zboží) elementy HTML, Java Scriptu, PHP a dalších programovacích jazyků. Dále nesmí Uživatel stahovat, upravovat či odstraňovat zdrojový kód, programové a technické prostředky, či jinak ohrozit obsah a funkčnost Portálu Musicantum.cz.

4.     Smlouva o užívání portálu

Registrací na Portálu Musicantum.cz uzavírají registrovaní Uživatelé s Poskytovatelem Smlouvu o užívání portálu (Smlouva).

Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky internetového portálu Musicantum.cz.

Smlouvou Provozovatel umožňuje registrovanému Uživateli používat Portál Musicantum.cz za účelem zprostředkování koupě či prodeje zboží, specifikovaného těmito obchodními podmínkami. Dále Provozovatel umožňuje registrovanému Uživateli používat komunitní a reklamní prostor ke své prezentaci a vzájemné komunikaci.

Prodávat na portálu mohou výhradně zaregistrované fyzické osoby a právnické osoby, které splňují podmínky ve smyslu čl. 3 písm. a) a b) těchto obchodních podmínek. Výjimku tvoří Uživatelé, kterým byla provozovatelem registrace zrušena.

Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají právní nárok na užívání portálu nebo na uzavření Smlouvy. Z toho důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup ke službám portálu, a to i bez udání důvodu.

Provozovatel nezaručuje trvalý a nepřetržitý provoz portálu, ani dlouhodobé uchovávání a udržování všech dat Uživatelů. Uživatel nemá nárok na náhradu případné škody, způsobené případnou nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností Portálu Musicantum.cz, či jakýmkoliv jiným následkem používání služeb Portálu Musicantum.cz.

Každý Uživatel nese plnou odpovědnost za své jednání, konání a obchodování na portálu.

Uživatel si je vědom problematické identifikace Uživatelů na internetu. Provozovatel neprověřuje identitu Uživatelů a tudíž nezodpovídá za případy, ve kterých se prokáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná. Provozovatel neodpovídá za správnost identifikačních údajů Uživatelů, včetně údajů komerčních Prodávajících.

Uživatel si je vědom veškerých právních důsledků svého chování. Každý Uživatel je povinen se řídit platnými zákony a legislativou České republiky.

5.     Registrace

Podmínkou nabízení Zboží prostřednictvím Portálu Musicantum.cz je bezplatná registrace Uživatele.

Registrací Uživatel souhlasí s Obchodními podmínkami Portálu Musicantum.cz a zároveň přistupuje na Smlouvu, která specifikuje vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a registrovanými Uživateli.

Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci Uživateli, který porušuje Obchodní podmínky portálu Musicantum.cz nebo poškozuje, obtěžuje či jinak omezuje Provozovatele nebo ostatní Uživatele.

V rámci registrace je uživatelské jméno a zadaný email unikátní - tzn. tyto údaje nemohou být bez souhlasu Provozovatele změněny. Ostatní zadané údaje v registraci může uživatel kdykoliv měnit a aktualizovat.

Uživatel je povinen vyplnit všechny údaje označené v registračním formuláři jako povinné a je povinen uvést a udržovat své identifikační údaje platné, pravdivé a úplné. Uživatel je povinen Provozovatele informovat o změně kteréhokoliv registračního údaje a to ihned, kdy k takové změně dojde. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat účet Uživatele, který změny identifikačních údajů neoznámí, a považuje takový případ za podstatné porušení Smlouvy.

Provozovatel prohlašuje, že ve veřejném profilu registrovaného Uživatele bude uvedeno pouze uživatelské jméno (nick) Uživatele a adresa místa pobytu nebo sídla registrovaného Uživatele. Prodávající podnikatelé jsou oprávněni uveřejnit na svém profilu i další informace na ochranu spotřebitele ve smyslu § 1810 a násl. NOZ.

Provozovatel je oprávněn poskytnout Prodávajícímu či Kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (jméno, příjmení, obchodní název, telefonní číslo, místo trvalého pobytu či sídla a číslo účtu) z důvodu uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, dále z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.

Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Uživatel registraci na Portálu Musicantum.cz potvrdí aktivací odkazu v uvedeném e-mailu. Potvrzením registrace je uzavřena Smlouva mezi Provozovatelem a registrovaným Uživatelem.

Registrace je vždy vázána na konkrétního Uživatele a převod práv a povinností na jinou osobu není povolen bez souhlasu Provozovatele.

Provozovatel identitu registrovaných Uživatelů neprověřuje a neodpovídá za případy, kdy identita registrovaného Uživatele nebyla správná.

Během registrace si uživatel zvolí typ registrace, který je specifikován následovně:

a)       Kupující –  Uživatel získá možnost nakupovat Zboží na Portál Musicantum.cz. Kdykoliv však může ve svém profilu v nastavení účtu upravit typ registrace a rozšířit ji i na soukromého nebo komerčního prodávajícího;

b)       Soukromý prodávající – fyzická nebo právnická osoba nepodnikající, která nabízí své osobní movité věci, přičemž tato činnost není výkonem podnikatelské činnosti. Soukromý prodávající může vystavit maximálně 100 položek a provize z prodaného Zboží je stanovena na 4%;

c)       Komerční prodávající – podnikající fyzická nebo právnická osoba, nabízející zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Komerční prodávající registrací prohlašuje, že má řádné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti (živnostenské nebo jiné oprávnění, IČO, DIČ). Prodávající může vystavit neomezené množství položek a provize z prodaného zboží je stanovena na 8%.

Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen při registraci zadat název právnické osoby, IČ, DIČ, jméno a příjmení osoby zastupující právnickou osobu, e-mailovou adresu, uživatelské jméno, přihlašovací heslo a adresu svého sídla.

Komerčním prodejem je myšlen prodej nového i použitého zboží ve větším množství než obvyklém, zboží na objednávku, vlastní výroba a podobně. Za komerční prodávající jsou taktéž považováni prodávající, kteří mají vlastní e-shopy umístěné mimo Portál Musicantum.cz.

Pokud Provozovatel zjistí, že se Prodávající registroval v kategorii soukromý prodávající, ale ve skutečnosti bude provozovat obchodní činnost, ukončí s Prodávajícím Smlouvu a nebude mu umožněna další činnost na portálu.

Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden Uživatelský účet. Uživatel však nesmí zakládat nové Uživatelské účty s cílem porušovat Obchodní podmínky portálu, a to např. za účelem skrývání identity a vyhýbání se placení odpovídající výše provize za prodané Zboží.

Uživatel může i bez udání důvodu vypovědět Smlouvu, a to zasláním výpovědi na e-mailovou adresu info@musicantum.cz.

Výpověď Smlouvy nezbavuje Uživatele povinnosti splnit své povinnosti vůči Provozovateli nebo jiným Uživatelům.

Uživatelé i Provozovatel mají právo odstoupit od Smlouvy v případech podstatného porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 NOZ.

Registrovaný Uživatel má právo zažádat Provozovatele o zrušení registrace a odstranění z databáze po ukončení činnosti na Portálu Musicantum.cz. Registrace jako kupujícího bude zrušena do 30 dní od podání žádosti Uživatelem, registrace jako prodejce bude zrušena do 3 měsíců od podání žádosti Uživatelem, s podmínkou vyřízení všech pohledávek vůči Provozovateli či jiným Uživatelům.

Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání Portálu Musicantum.cz nebo na uzavření Smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o zprostředkování a pozastavit či zrušit tak uživatelský účet zejména z důvodu:

a)       jednání způsobem ohrožujícím nebo poškozujícím Provozovatele, provoz portálu nebo ostatní Uživatele;

b)       porušení povinností vyplývající z Obchodních podmínek a Smlouvy;

c)       porušení kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím tím, že Kupující bezdůvodně nepřevzal zboží v souladu s kupní smlouvou nebo neuhradil kupní cenu;

d)       porušení kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím tím, že Prodávající bezdůvodně nepředal zboží v souladu s kupní smlouvou;

e)       uvedení nepravdivých údajů při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů;

f)        obchodování způsobem naplňujícím znaky výkonu podnikatelské činnosti dle § 420 a 421 NOZ, aniž by se Uživatel registroval jako komerční prodávající;

g)       prodej Zboží, jehož vlastnosti prokazatelně neodpovídají těm, co byly uvedeny v popisu nabídky;

h)       umístění Zboží v nabídce a/nebo prodej zboží uvedeného v seznamu zakázaného Zboží, který je uveden v čl. 7 těchto obchodních podmínek;

i)         vyhýbání se plnění závazků vůči Provozovateli založením nového uživatelského účtu;

j)        vyzývání k prodeji nebo nákupu mimo Portál Musicantum.cz;

k)       opakované rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spam);

l)         neaktivita registrovaného Uživatele delší než 2 roky.

V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele odešle Provozovatel Uživateli odstoupení od smlouvy vnitřní poštou portálu a na poslední známý email uvedený v registračním formuláři.

Osoba, které byl pozastaven Uživatelský účet, popř. zrušena registrace, není oprávněna se bez předchozího výslovného souhlasu Provozovatele opětovně zaregistrovat jako Uživatel.

Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

6.     Prodávající

Prodávajícím Uživatelem na Portálu Musicantum.cz je každá fyzická nebo právnická osoba, která se registrovala v sekci přihlášení v kategorii soukromý nebo komerční prodávající.

Touto registrací Prodávající souhlasí s Obchodními podmínkami portálu, se Smlouvou uzavřenou mezi Provozovatelem a Prodávajícím, a zároveň se se zavazuje dodržovat platné právní předpisy, především autorská práva Provozovatele a třetích osob.

Prodávající prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že ke dni uzavření Smlouvy o zprostředkování

a)      je každé jeho prohlášení platné, pravdivé a úplné;

b)      je plně způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem vyplývajícím z těchto Obchodních podmínek a Smlouvy;

c)      není v úpadku, ani ve stavu hrozícího úpadku, prodávající ani jeho majetek není předmětem insolvenčního řízení, konkursního řízení, reorganizace ani řízení o návrhu na oddlužení.

Smlouvou se Provozovatel zavazuje k tomu, že Prodávajícímu umožní takové podmínky, aby měl Kupující příležitost uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu. Za každou uzavřenou smlouvu na Portálu Musicantum.cz týkající se zboží Prodávajícího se prodávající zavazuje zaplatit Provozovateli provizi (viz čl. 10 těchto obchodních podmínek).

Prodávající je plně odpovědný za

a)      ochranu přístupových údajů ke svému Uživatelskému účtu před zneužitím třetí osobou;

b)      obsah svého prostoru, pravdivost a úplnost informací tam uvedených. Má zakázáno uvádět při prezentaci zboží na portálu klamavé nebo neúplné informace, nebo informace, které by mohly jiné Uživatele uvést v omyl;

c)      plnění svých závazků ze vztahu mezi ním a Kupujícím, svých povinností vyplývajících z platných právních předpisů, a dále je odpovědný za nakládání s osobními daty Kupujících;

d)      škody vzniklé Provozovateli, ostatním Uživatelům nebo třetím osobám zásahem do Portálu Musicantum.cz (např. úpravou zdrojového kódu, atd.).

Prodávající se zavazuje nahradit Provozovateli škodu, jež mu vznikne jednáním nebo opomenutím Prodávajícího v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.

Prodávající je oprávněn umístit k jím prezentovanému zboží ilustrační či popisné fotografie, nesmí však dojít k porušení autorských práv třetí osoby.

Prodávající je povinen uvádět cenu zboží v českých korunách včetně DPH s tím, že cena dopravy, poštovného a/nebo balného jsou uvedeny samostatně.

Prodávající dává Provozovateli souhlas k užití fotografií nabízeného Zboží k reklamním účelům a zviditelnění Portálu Musicantum.cz v médiích, přičemž Prodávající nemá nárok na odměnu za použití těchto fotografií. Tyto fotografie budou nerozlučně spojeny s logem portálu tak, aby bylo zjevné, že se výrobek prodává na Portálu Musicantum.cz, přičemž fotografie musí být vždy užity způsobem, který neidentifikuje konkrétního Uživatele.

Prodávající nesmí na portálu domlouvat prodej zboží jinak než přes Portál Musicantum.cz, taktéž nesmí realizovat směnu zboží mezi Uživateli portálu.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Nabídky Prodávajícího. Žádná třetí strana nemá právo uplatňovat na Provozovateli jakékoli nároky nebo jinou právní odpovědnost za informace uveřejněné Prodávajícím. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis Zboží (např. odstranit fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových ze strany Prodávajícího.

Provozovatel a Prodávající mají právo ukončit Smlouvu odstoupením i bez uvedení důvodu. Oznámení bude zasláno elektronickou poštou na emailovou adresu druhé smluvní strany. Registrovaný uživatel uvede tuto e-mailovou adresu při registraci. Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

7.     Prodej zboží

Není-li domluveno mezi Provozovatelem a Prodávajícím jinak, na Portálu Musicantum.cz je povoleno nabízet nové či použité Zboží, které je specifikováno jednotlivými kategoriemi zboží na webové stránce portálu.

Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím formuláře, ve kterém je povinen uvést pravdivé údaje, vyplnit všechny položky a uvádět ceny včetně DPH.

Popis Zboží musí pravdivě informovat o Zboží, aby byla minimalizována možnost záměny a uvedení Kupujícího v omyl.

Prodávající je povinen u Zboží označit, zda se jedná o Zboží nové nebo použité.

Vkládané fotografie nesmí porušovat autorská práva (např. vkládat oficiální fotografie pořízené výrobcem nebo distributorem, katalogové fotografie nezobrazující konkrétní nabízený kus a stav zboží).

Prodávající je povinen umístit Zboží do kategorie, která nejlépe odpovídá jeho zařazení.

Na Portálu Musicantum.cz je zakázáno prezentovat a prodávat:

a)       Zboží, které neodpovídá zaměření Portálu Musicantum.cz a nespadá do jednotlivých kategorií nacházejícími se na tomto portálu;

b)       Zboží, které je v rozporu s dobrými mravy a platnými právními předpisy;

c)       Zboží, na které se vztahuje soudní, rozhodčí nebo správní rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu veřejné správy;

d)       Zboží porušující práva Provozovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob (porušování autorských práv, porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální kopie autorských děl, atd.);

e)       Zboží, jehož nabízení, prezentace či propagace vyžaduje zvláštní povolení, souhlas nebo splnění oznamovací povinnosti;

f)        Zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže;

g)       Jedy, omamné a psychotropní látky, včetně alkoholu;

h)       Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy;

i)         Jakékoliv chráněné rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a preparáty z nich;

j)        Radioaktivní, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví;

k)       Pornografii;

l)         Zbraně a střelivo;

m)     Zboží propagující a šířící násilí, extrémní pravicové a levicové názory a rasovou a ideologickou nesnášenlivost;

n)       Cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční nástroje, úvěry a půjčky.

Zakázané zboží je Provozovatel oprávněn kdykoli odstranit z portálu, a to i bez předchozího upozornění Prodávajícího. Opakované vkládání zakázaného zboží může být důvodem k ukončení Smlouvy ze strany Provozovatele. 

8.     Kupující

Kupujícím Portálu Musicantum.cz je každá fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje jako Kupující na portálu nebo Neregistrovaná osoba, která uzavře s Prodávajícím kupní smlouvu.

Nakupovat zboží může i Neregistrovaná osoba. Odesláním objednávky Neregistrovaná osoba projevuje souhlas řídit se těmito Obchodními podmínkami a zároveň se zavazuje uvést pravdivé informace ve formuláři objednávky Zboží.

Kupující prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že ke dni uzavření Smlouvy

a)       je každé jeho prohlášení platné, pravdivé a úplné;

b)       je plně způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem vyplývajícím z těchto Obchodních podmínek a případně i ze Smlouvy;

c)       není v úpadku, ani ve stavu hrozícího úpadku, Kupující ani jeho majetek není předmětem    insolvenčního řízení, konkursního řízení, reorganizace ani řízení o návrhu na oddlužení.

Kupující je povinen chránit své přístupové údaje k Portálu Musicantum.cz a zabránit jejich zneužití třetí osobou.

Kupující neplatí Provozovateli žádný poplatek za zprostředkování koupě, přičemž zboží platí přímo na účet Prodávajícího.

Kupující vybírá zboží od jednotlivých registrovaných prodávajících s vědomím, že nekupuje zboží přímo od Provozovatele, který je pouze zprostředkovatelem nákupu. Provozovatel tak za prodávané Zboží nijak neodpovídá.

9.     Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím

Kupující bere na vědomí, že Nabídka Zboží uveřejněna na Portálu nepředstavuje návrh na uzavření kupní smlouvy, ale představuje pouze informaci pro Kupujícího o možné dostupnosti Zboží. Odesláním objednávky tedy Kupující pouze informuje Prodávajícího o zájmu koupit Zboží a podává návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím bude uzavřena až poté, co Prodávající objednávku potvrdí, přičemž Prodávající má právo objednávku Kupujícího odmítnout.

Objednávky na zboží jsou přijímány prostřednictvím formuláře na Portálu Musicantum.cz na stránce s nákupním košíkem.

Objednávky lze zadávat 24 hodin denně po celý rok. O případném výpadku služby internetového obchodu budou registrovaní Uživatelé informováni vnitřní poštou a e-mailem na adresu zadanou při registraci.

Prodávající je o objednávce zboží informován prostřednictvím e-mailu a je povinen ve svém profilu  (v záložce Profil - Prodej - Objednávky) objednávku potvrdit nebo odmítnout a to do 2 kalendářních dnů ode dne odeslání objednávky Kupujícím. V případě odmítnutí je povinen uvést důvod. Pokud Prodávající nepotvrdí přijetí objednávky v této lhůtě, dojde ke zrušení objednávky.

Kupní smlouvu na vybrané Zboží uzavírá Kupující s Prodávajícím v momentě potvrzení objednávky Prodávajícím, a to ve lhůtě 2 dnů podle předchozího odstavce. Toto potvrzení je zasláno Prodávajícím prostřednictvím tlačítka "Potvrdit objednávku“ na email Kupujícího. Prodávající a Kupující si dále můžou ověřit stav objednávky na svém Uživatelském účtu v sekci „Aktivní objednávky“.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká přímý smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, kterého se Provozovatel nijak neúčastní. Provozovatel  není smluvní stranou jednotlivých kupních smluv a neodpovídá za neplnění povinností Prodávajícího z kupní smlouvy, za nedodání Zboží nebo za rozpor dodaného Zboží s kupní smlouvou. Veškeré reklamace a práva z odpovědnosti za vady Zboží jsou Kupující povinni řešit přímo s Prodávajícím jakožto se smluvní stranou kupní smlouvy.

Prodávající a Kupující jsou povinni kontaktovat se ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy tak, aby mohlo bez zbytečného odkladu dojít k realizaci práv z kupní smlouvy. Je-li kterákoli strana kupní smlouvy ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavření smlouvy nekontaktní, má druhá strana právo od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující platí Prodávajícímu kupní cenu Zboží přímo na jeho účet, a to dle podmínek uvedených u příslušného Zboží.

Pokud Kupující objedná Zboží od více Prodávajících, bere tímto na vědomí, že tak objednává z více obchodních míst. Celková objednávka tedy nemusí být akceptována celá, bude obsahovat více než jeden poplatek za poštovné a zboží nemusí být dodáno současně. Celková kupní cena Zboží včetně poštovného je vždy zobrazena při finalizaci objednávky.

Vyplněním formuláře objednávky Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, kupní smlouvou a zároveň dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro zpracování objednávek.

Předmětem Kupní smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Zboží v potvrzené objednávce a závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu Zboží, dopravu, poštovné a balné tak, jak je uvedeno v objednávce.

Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách a včetně DPH.

Cena pro každou položku Zboží je závazná v okamžiku objednávky. K ceně zboží jsou připočteny náklady na dopravné a balné.

Prodávající nemá během potvrzení objednávky možnost měnit cenu Zboží, může však upravit cenu poštovného a balného, např. v případě, že Kupující objedná od Prodávajícího více zboží, a ten bude nucen využít jiný tarif dopravy, event. jiného dopravce. Kupující musí být o této změně dopředu informován.

Kupující bere na vědomí, že se ceny a dodací podmínky mohou lišit u jednotlivých Prodávajících.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za Zboží Prodávajícímu, a to ve lhůtách a dle podmínek uvedených u konkrétního zboží.

Prodávající je povinen zaslat zboží Kupujícímu v termínu uvedeném v potvrzení objednávky.

Prodávající je povinen vydat na žádost Kupujícího doklad o prodeji v souladu s platnými právními předpisy.

Uzavřená kupní smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

10.      Provize za prodej Zboží

Vystavení Zboží na portálu je pro Prodávajícího zdarma. V případě uskutečnění prodeje účtuje Provozovatel Prodávajícímu úplatu (provizi) za zprostředkování prodeje. Nárok na provizi vzniká v okamžiku potvrzení objednávky Prodávajícím, tj. uzavřením kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Výše provize je dána smluvním vztahem mezi Provozovatelem a Prodávajícím a je závislá na typu registrace Prodávajícího. Nedohodnou-li se Provozovatel s Prodávajícím jinak, je výše provize stanovena na 4% pro soukromé prodávající a 8% pro komerční prodávající. V obou případech se počítá provize z ceny Zboží bez započítání poštovného a balného.

Prodávající při vkládání Zboží do Nabídky vloží celkovou cenu (se započtenou provizí), kterou uvidí Kupující u Zboží.

Minimální výše provize Poskytovatele je 1,- Kč. V případě Zboží levnějšího než 20,- Kč tedy může být reálná provize vyšší než je provize stanovená typem registrace Prodávajícího.

Kupujícímu není účtována žádná provize za nákup Zboží.

Pokud Kupující nezaplatí cenu Zboží nebo náklady za dodání Zboží, pokud Kupující jako spotřebitel odstoupí ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy od kupní smlouvy, nebo pokud Kupující provedl omylem nákup Zboží vícekrát, je Prodávající oprávněn do 21 dnů od uzavření kupní smlouvy kontaktovat Provozovatele a po ověření rozhodných skutečností mu bude provize vrácena. Pokud Prodávající v tomto termínu nebude kontaktovat Provozovatele a nedoloží rozhodné skutečnosti důkazy (např. odstoupením od smlouvy), bude provize účtována, jako by kupní smlouva byla realizována. Prodávající bere na vědomí, že po uplatnění nároku na vrácení provize bude Provozovatel kontaktovat Kupujícího s požadavkem o ověření skutečností tvrzených Prodávajícím. Provozovatel posoudí nárok Prodávajícího vždy individuálně, přičemž na vrácení provize Prodávající nemá nárok.

Pokud Provozovatel vyhoví žádosti o vrácení provize v době po vystavení provizní faktury, bude Prodávajícímu vrácena uhrazená provize formou slevy z provize v následujícím měsíci. Bude -li další provizní faktura vystavena na nižší částku, než je výše vrácené provize, nebo nebude-li provizní faktura v následujícím měsíci vůbec vystavena, bude Prodávajícímu vystaven dobropis a částka provize nebo jejího zůstatku vrácena na bankovní účet Prodávajícího do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

V případě, že Prodávajícímu vznikne povinnost vrátit Kupujícímu cenu Zboží, ať již z důvodu uplatnění nároku z vad zboží nebo z jiného důvodu, než je uveden výše, nárok Provozovatele na provizi tím není dotčen.

Provozovatel vystaví k 1. dni každého kalendářního měsíce prodávajícímu souhrnný daňový doklad, a to formou elektronické faktury s vyčíslením provize za plnění Smlouvy v předcházejícím kalendářním měsíci.

Faktura je generována automaticky a je dostupná k vytištění. Zobrazí se v sekci Profil – provize na Uživatelském účtu a taktéž bude zaslána na email, který uvedl prodávající při registraci.

Podmínkou pro vystavení faktury je minimální výše provize 50,- Kč. V případě nižší částky bude provize účtována v následujícím měsíci. Pokud ani v dalším měsíci provize nedosáhne 50,-Kč, bude v následujícím měsíci účtována i částka provize, která nebude dosahovat 50,- Kč.

Provize je splatná 15. dne v měsíci. Za den splatnosti se považuje den připsání částky na účet Provozovatele. Platby přijímá provozovatel pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet Provozovatele uvedený na příslušném daňovém dokladu.

V případě, že Prodávajícímu vznikne povinnost vrátit Kupujícímu cenu Zboží, ať již z důvodu uplatnění nároku z vad zboží nebo z jiného důvodu, nárok Provozovatele na provizi tím není dotčen.

Prodávající má povinnost platit provizi řádně a včas. V případě prodlení s platbou provize delšího než 10 kalendářních dnů je Provozovatel oprávněn vyzvat Prodávajícího k náhradnímu plnění splatnosti provize, a to písemně doporučeným dopisem k rukám prodejce. V tomto případě se k provizi účtuje smluvní pokuta ve výši 150,- Kč za každé odeslání upomínky.

Provozovatel je taktéž oprávněn odstoupit od Smlouvy, zrušit Uživatelský účet, odstranit jeho Zboží z Nabídky, nepovolit opětovnou registraci na Portálu Musicantum.cz a vymáhat dlužnou částku za neuhrazenou provizi soudní cestou. V takovém případě je odstoupení účinné doručením oznámení o odstoupení Prodávajícímu. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká ustanovení Smlouvy, které mají dle dohody smluvních stran přetrvat i po ukončení účinnosti Smlouvy.

11.      Ochrana osobních údajů a pravidla zasílání obchodních sdělení

Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, zadané Uživateli při registraci nebo při nákupu Zboží, pro účely plnění smluvního vztahu mezi ním, Provozovatelem a případně jiným Uživatelem. Provozovatel si je vědom důvěrnosti osobních údajů Uživatele a postupuje ve vztahu k osobním údajům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas je udělen na dobu existence Uživatelského účtu příslušného Uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Uživatele vůči Provozovateli.

Provozovatel je správcem osobních údajů uživatele ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel je řádně registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů (reg. číslo subjektu: 00070683).

Provozovatel prohlašuje, že na veřejně přístupném Uživatelském účtu registrovaného Uživatele bude uvedeno pouze jeho uživatelské jméno (nick) Uživatele a město pobytu nebo sídla Uživatele.

Provozovatel je po uzavření kupní smlouvy oprávněn poskytnout Prodávajícímu či Kupujícímu nezbytné údaje o druhé smluvní straně (jméno, příjmení, název, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu pobytu či sídla a číslo účtu)  z důvodu uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, dále z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod. Provozovatel může také zveřejnit část osobních údajů třetí osobě pro účely spojené s ochranou autorských (nebo jiných) práv, ale jen na písemnou žádost třetí osoby.

Provozovatel nepředává osobní údaje uživatelů třetím osobám s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá právní předpis a s výjimkou případů uvedených v předchozím odstavci.

Provozovatel v žádném případě neposkytuje kontaktní údaje Uživatelů jiným osobám za účelem zasílání obchodních sdělení těchto osob.

Uživatel portálu je oprávněn použít poskytnuté údaje protistrany pouze k účelu, pro který byly poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím Portálu Musicantum.cz,  jeho reklamaci či stížnosti na nedodání Zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem Zboží. Uživatel se zavazuje tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat. I bez souhlasu Uživatele může Provozovatel osobní údaje zpracovávat zejména, pokud je to nezbytné pro ochranu jeho práv a právem chráněných zájmů, případně práv jiných dotčených osob (v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Údaje, předané Provozovateli, jsou uchovávány a zpracovávány v rozsahu, v jakém byly Uživatelem poskytnuty při vytvoření Uživatelského účtu, a to po dobu existence Uživatelského účtu, nebo po dobu trvání jakýchkoli závazků Uživatele vůči Provozovateli, podle toho, která z těchto skutečností trvá déle.

E-mailové adresy uživatelů, získané provozovatelem v souvislosti s vedením jejich uživatelských účtů, jsou považovány za adresy elektronického kontaktu. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy je Provozovatel oprávněn zasílat obchodní sdělení, týkající se jeho vlastních služeb, případně s nabídkami zboží vybraných Prodávajících. Uživatel má možnost zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení při vytvoření Uživatelského účtu a následně v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji nebo zasílání obchodních sdělení se může uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz.

12.      Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a provozovatelem Portálu Musicantum.cz, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz.

Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb užívání portálu, nikoliv na vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím vyplývající z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím portálu; i takový spor může být řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Prodávající podnikatelem a Kupující spotřebitelem, avšak bez účasti Provozovatele.

13.      Zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele

Registrování Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 419 NOZ, jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Spotřebitelé ale nemůžou odstoupit od Smlouvy v této lhůtě, pokud během této lhůty učinili Nabídku jako Prodávající, nebo pokud uzavřeli během této lhůty kupní smlouvu jako Kupující. Odstoupení musí být doručeno na kontaktní e-mail Provozovatele a z odstoupení musí vyplývat dostatečná identifikace Uživatele a datum uzavření Smlouvy. K odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku může Uživatel využít formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je uveden ZDE.

Jestliže Prodávající naplňuje znaky zákonné definice „podnikatele“ dle § 420 a násl. NOZ a Kupující definice „spotřebitele“ dle § 419 NOZ, použije se na kupní smlouvy úprava tzv. spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl. NOZ). Prodávající podnikatelé mají vůči Kupujícím spotřebitelům rozsáhlé informační povinnosti, povinnost informovat spotřebitelé o možnosti odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu a taky povinnost informovat spotřebitele o nárocích z vad. Je povinností každého Prodávajícího podnikatele, aby všechny tyto povinnosti vůči spotřebitelům splnil. Provozovatel neodpovídá Prodávajícím podnikatelům za škody, které jim vzniknou v následku nesprávného nebo nedostatečného informování spotřebitelů ve smyslu NOZ.

14.      Závěrečná ustanovení

Na Portálu Musicantum.cz je zakázáno chování, které je v rozporu s dobrými mravy a právním řádem České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu a struktury Portálu Musicantum.cz, zejména na vytvoření nových sekcí a změnu či odstranění sekcí stávajících.

Provozovatel je taktéž oprávněn změnit Obchodní podmínky Portálu Musicantum.cz. Provozovatel je povinen na tyto změny upozornit na Portálu Musicantum.cz, a to alespoň 14 dnů před nabytím účinnosti nové verze obchodních podmínek. Uživatel je oprávněn změny Obchodních podmínek odmítnout ve formě výpovědi Smlouvy, a to emailem zaslaným Provozovateli na e-mailovou adresu info@musicantum.cz. Provozovatel je oprávněn neumožnit Uživateli uzavírání smluv na Portálu Musicantum.cz a to až do doby skončení výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta skončí po potvrzení přijetí výpovědi Provozovatelem, nejdříve však po 30 dnech od skončení posledního obchodního vztahu, kterého se Uživatel účastnil jako Prodávající nebo Kupující a dále za předpokladu, že Uživatel uhradil vůči Provozovateli všechny své závazky. V takovém případě se uplatní právní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem v původním znění. Pokud Uživatel nové obchodní podmínky neodmítne, má se za to, že nové znění podmínek akceptoval.

Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikla nebo hrozí Uživatelům nedostupností, vadným nebo omezeným provozem Portálu Musicantum.cz, ani poškozením nebo ztrátou jejich dat.

Tyto Obchodní podmínky, Smlouva o užívání portálu i kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pro rozhodování sporů souvisejících s uvedenými vztahy jsou příslušné soudy České republiky.

Obchodní podmínky jsou uživatelům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 občanského zákoníku, a jsou dostupné na adrese https://www.musicantum.cz/obchodni-podminky ve formátu umožňujícím stažení a archivaci. Uživatelé jsou oprávněni pořizovat si jejich kopie pro vlastní potřebu, formou zkopírování textu ze stránek portálu nebo pořízení printscreenů.

Obchodní podmínky Portálu Musicantum.cz  jsou platné a účinné dnem 1. 2. 2017.